ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುರ್ಜರಿಗಳು, ಲಿಪೊಸುಕ್ಷನ್ ಗೈನಿಕೋಮಾಸ್ಥಿಯ ರಿನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಟಮ್ಮಿ ಟಕ್ ಚರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂದಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚರ್ಮ ಬಿಳಿಮಾಡುವಿಕೆ ಸ್ತನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸ್ತನ ಕಡಿತ ಸ್ತನ ಬದಲಾವಣೆ / ಸ್ತನ ಮಾರ್ಪಾಡು ವಜಿನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ / ಯೋನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಹೈಮೆನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ / ಹೈಮೆನ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಜರಿಗಲು ಬೆಂಗಳೂರು

ಲಿಪೊಸುಕ್ಷನ್ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೈನಿಕೋಮಾಸ್ಥಿಯ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟಮ್ಮಿ ಟಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂದಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚರ್ಮ ಬಿಳಿಮಾಡುವಿಕೆ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ತನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ತನ ಕಡಿತ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ತನ ಬದಲಾವಣೆ / ಸ್ತನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಜಿನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ / ಯೋನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಮೆನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ / ಹೈಮೆನ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಎ ಸಿ – ಕರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವನ್ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ್ – ಹೆಲಿಯೊಸ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಾಗೋಡು – ಕರಿಷ್ಮಾ ಏಸ್ತೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣಶೇಖರ್ ವಿ – ಜಿ ವಿ ಜಿ ಇನ್ವಿವೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ – ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೆಲೆ ಯಾವ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗುವದು.

ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾರು?

ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ವರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಸಿ .

ಹೆಸರುವಾಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಯಾರು?

ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಎ ಸಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವನ್ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಾಗೋಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣಶೇಖರ್ ವಿ

Choose the Best based on,

Rating and Reviews,

0.0
Rated 0.0 out of 5
0.0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

No reviews found.

Q ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೆಂಗಳೂರು